Sách Lịch sử

Sách Lịch sử - Tất cả sản phẩm Sách chuyên ngành Lịch sử cung cấp thôn tin trung thực nhất về các sự kiện lịch sử cũng như những địa danh nổi tiếng trên thế giới .
9.455 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

S\u00c1CH L\u1ecaCH S\u1eec - KI\u1ebeN TH\u1ee8C B\u1ed4 \u00cdCH N\u00caN C\u00d3

\nL\u1ecbch s\u1eed l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ea7n quan tr\u1ecdng c\u1ee7a m\u1ed7i \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc, ph\u1ea3n \u00e1nh s\u1ef1 h\u00ecnh th\u00e0nh v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a th\u1eddi \u0111\u1ea1i b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1eeb nh\u1eefng th\u1eddi k\u00ec nguy\u00ean sinh c\u1ee7a th\u1ebf gi\u1edbi n\u00f3i ri\u00eang v\u00e0 c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc ta n\u00f3i chung. Th\u00f4ng qua l\u1ecbch s\u1eed, ch\u00fang ta c\u00f2n kh\u00f4ng ch\u1ec9 hi\u1ec3u s\u00e2u th\u00eam v\u1ec1 \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc, con ng\u01b0\u1eddi, v\u0103n h\u00f3a d\u00e2n t\u1ed9c m\u00e0 c\u00f2n n\u00eau l\u00ean s\u1ef1 t\u1ef1 h\u00e0o tr\u01b0\u1edbc nh\u1eefng l\u1edbp th\u1ebf h\u1ec7 \u0111\u00e3 x\u00e2y d\u1ef1ng n\u00ean hi\u1ec7n t\u1ea1i, \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc T\u1ed5 qu\u1ed1c th\u00e2n y\u00eau. V\u00ec v\u1eady, t\u00ecm \u0111\u1ecdc nh\u1eefng quy\u1ec3n s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed l\u00e0 \u0111i\u1ec1u m\u1ed7i ch\u00fang ta n\u00ean l\u00e0m nh\u01b0 B\u00e1c H\u1ed3 \u0111\u00e3 t\u1eebng n\u00f3i: \u201cD\u00e2n ta ph\u1ea3i bi\u1ebft s\u1eed ta\u201d. Ngo\u00e0i l\u1ecbch s\u1eed \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc, c\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed ng\u00e0nh h\u1ecdc, truy\u1ec7n s\u1eed c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c khuy\u1ebfn kh\u00edch t\u00ecm \u0111\u1ecdc. Hi\u1ec7n t\u1ea1i, ChiMua.vn c\u00f3 b\u00e0y b\u00e1n nhi\u1ec1u lo\u1ea1i s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed \u0111a d\u1ea1ng t\u1eeb s\u1eed h\u1ecdc Vi\u1ec7t Nam \u0111\u1ebfn s\u1eed h\u1ecdc Th\u1ebf gi\u1edbi, s\u1eed h\u1ecdc chuy\u00ean ng\u00e0nh.\n

L\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn lo\u1ea1i s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed ph\u00f9 h\u1ee3p?

\n- M\u1ed7i m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u c\u00f3 nh\u1eefng h\u1ee9ng th\u00fa, s\u1edf th\u00edch kh\u00e1c nhau \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c kh\u00eda c\u1ea1nh \u0111a d\u1ea1ng trong l\u1ecbch s\u1eed nh\u01b0 l\u00e0 s\u1ef1 ki\u1ec7n, h\u00ecnh \u1ea3nh, nh\u00e2n v\u1eadt, c\u00e1c m\u1ed1c th\u1eddi gian, hay \u0111\u01a1n gi\u1ea3n ch\u1ec9 b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1eeb s\u1ef1 t\u00f2 m\u00f2 \u0111\u1ed1i v\u1edbi s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi, th\u1eddi \u0111\u1ea1i c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc ho\u1eb7c c\u1ee7a c\u00e1c qu\u1ed1c gia kh\u00e1c,...\n- S\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed b\u00ean c\u1ea1nh nh\u1eefng lo\u1ea1i s\u00e1ch ki\u1ebfn th\u1ee9c chung \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp x\u00fac t\u1ea1i tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, c\u00f2n c\u00f3 nhi\u1ec1u nh\u1eefng lo\u1ea1i s\u00e1ch \u0111i s\u00e2u t\u00ecm hi\u1ec3u v\u00e0o t\u1eebng th\u1eddi \u0111\u1ea1i, b\u1ed1i c\u1ea3nh ni\u00ean \u0111\u1ea1i, ho\u1eb7c c\u1ee5 th\u1ec3 v\u1ec1 m\u1ed9t nh\u00e2n v\u1eadt l\u1ecbch s\u1eed, ho\u1eb7c c\u00e1c lo\u1ea1i truy\u1ec7n s\u1eed h\u1ecdc, s\u00e1ng t\u00e1c s\u1eed h\u1ecdc c\u1ee7a c\u00e1c t\u00e1c gia c\u1ed5 \u0111\u1ea1i,... ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ef1a v\u00e0o ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p ch\u1ecdn theo s\u1edf th\u00edch.\n- M\u1ed9t trong nh\u1eefng ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p khi\u1ebfn m\u00f4n s\u1eed h\u1ecdc tr\u1edf n\u00ean th\u00fa v\u1ecb ch\u00ednh l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc n\u00ean t\u00ecm mua nh\u1eefng kh\u00eda c\u1ea1nh m\u00ecnh mu\u1ed1n \u0111\u00e0o s\u00e2u t\u00ecm hi\u1ec3u, t\u1eeb \u0111\u00f3 t\u1ea1o n\u1ec1n t\u1ea3ng cho vi\u1ec7c \u0111\u1ecdc s\u00e1ch, ki\u1ebfn th\u1ee9c c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch l\u0169y d\u1ea7n d\u1ea7n. T\u1eeb vi\u1ec7c y\u00eau th\u00edch b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm c\u00e1c t\u1eeb kh\u00f3a s\u00e1ch s\u1eed c\u00f3 li\u00ean quan, v\u00ed d\u1ee5 nh\u01b0 n\u1ebfu b\u1ea1n th\u00edch th\u1eddi Nguy\u1ec5n, c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm s\u00e1ch s\u1eed \u0111\u1eddi Nguy\u1ec5n, th\u00edch s\u1eed Th\u1ebf gi\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm mua s\u00e1ch s\u1eed h\u1ecdc th\u1ebf gi\u1edbi, hay c\u00e1c s\u1ef1 ki\u1ec7n l\u1edbn tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi,...\n- Ngo\u00e0i ra ki\u1ebfn th\u1ee9c s\u1eed h\u1ecdc c\u00f2n c\u00f3 th\u1ec3 trau d\u1ed3i b\u1ed3i \u0111\u1eafp b\u1eb1ng c\u00e1c lo\u1ea1i s\u00e1ch tranh, truy\u1ec7n tranh, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua h\u00ecnh th\u1ee9c n\u00e0y \u0111\u1ec3 t\u0103ng m\u1ee9c \u0111\u1ed9 h\u1ee9ng th\u00fa \u0111\u1ed1i v\u1edbi s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed.

\n

S\u00e1ch v\u1ec1 l\u1ecbch s\u1eed v\u0169 kh\u00ed

\n- N\u1ed9i dung: S\u00e1ch v\u1eafn t\u1eaft l\u1ea1i qu\u00e1 tr\u00ecnh ph\u00e1t tri\u1ec3n h\u00ecnh th\u00e0nh c\u1ee7a c\u00e1c lo\u1ea1i v\u0169 kh\u00ed c\u1ed9c c\u1eb1n v\u00e0 kh\u00f4 khan. B\u1eb1ng l\u1eddi v\u0103n s\u00e1ng t\u1ea1o, cu\u1ed1n s\u00e1ch l\u00e0 ch\u1ecdn l\u1ef1a th\u00edch h\u1ee3p \u0111\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n c\u00f3 nhu c\u1ea7u t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 v\u0169 kh\u00ed t\u1eeb c\u1ed5 ch\u00ed kim, t\u1eeb quen thu\u1ed9c \u0111\u1ebfn xa l\u1ea1. S\u00e1ch ghi l\u1ea1i \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng th\u00f4ng tin ch\u00ednh x\u00e1c v\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng r\u00f5 r\u00e0ng \u0111\u1ebfn b\u1ea1n \u0111\u1ecdc t\u1eeb h\u00ecnh d\u00e1ng \u0111\u1ebfn c\u00f4ng d\u1ee5ng c\u1ee7a t\u1eebng lo\u1ea1i v\u0169 kh\u00ed. Ngo\u00e0i nh\u1eefng ki\u1ebfn th\u1ee9c chung v\u1ec1 \u0111\u1ee7 c\u00e1c lo\u1ea1i v\u0169 kh\u00ed, ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc c\u00f2n b\u1ed5 sung th\u00eam \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ebfn th\u1ee9c v\u1ec1 c\u00e1c chi\u1ebfn binh c\u1ed5 \u0111\u1ea1i, qu\u00e2n s\u0129 s\u1eed d\u1ee5ng. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi cu\u1ed1n s\u00e1ch c\u00f2n th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 bao qu\u00e1t v\u1ec1 qu\u00e1 tr\u00ecnh theo \u0111u\u1ed5i c\u1ee7a con ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed1i v\u1edbi ng\u00e0nh ph\u00e1t tri\u1ec3n v\u0169 kh\u00ed theo t\u1eebng giai \u0111o\u1ea1n l\u1ecbch s\u1eed b\u1eb1ng m\u1ed9t c\u00e1ch th\u1ee9c nh\u1eb9 nh\u00e0ng v\u00e0 d\u1ec5 hi\u1ec3u nh\u1ea5t. N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi y\u00eau th\u00edch v\u0169 kh\u00ed th\u00ec \u0111\u00e2y qu\u1ea3 l\u00e0 m\u1ed9t lo\u1ea1i s\u00e1ch hay kh\u00f4ng th\u1ec3 b\u1ecf qua.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: S\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed - Bi\u00ean ni\u00ean s\u1eed c\u00e1c lo\u1ea1i v\u0169 kh\u00ed, l\u1ecbch s\u1eed th\u1ebf gi\u1edbi qua 100 lo\u1ea1i v\u0169 kh\u00ed,...

\n

S\u00e1ch s\u1eed Vi\u1ec7t Nam

\n- N\u1ed9i dung: S\u1eed l\u00e0 ki\u1ebfn th\u1ee9c m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi con Vi\u1ec7t Nam ch\u00e2n ch\u00ednh n\u00ean hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c. \u0110\u1ea5t n\u01b0\u1edbc Vi\u1ec7t Nam ta v\u1edbi b\u1ec1 d\u00e0y l\u1ecbch s\u1eed l\u00e2u \u0111\u1eddi, m\u1ed7i m\u1ed9t tri\u1ec1u \u0111\u1ea1i, kinh \u0111\u00f4, con ng\u01b0\u1eddi,... l\u1ea1i \u0111\u1ec3 l\u1ea1i m\u1ed9t d\u1ea5u \u1ea5n ri\u00eang trong l\u00f2ng nh\u00e2n d\u00e2n. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 th\u1ee7 \u0111\u00f4 - n\u01a1i trung t\u00e2m \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc, c\u0169ng l\u00e0 tr\u00e1i tim n\u01a1i m\u1ecdi d\u00f2ng m\u00e1u \u0111\u1ed5 v\u1ec1, k\u1ebft tinh nh\u1eefng tinh hoa, ph\u1ed3n vinh c\u1ee7a t\u1eebng th\u1eddi \u0111\u1ea1i. C\u00e1c cu\u1ed1n s\u1eed Vi\u1ec7t Nam ghi ch\u00e9p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 t\u1eebng th\u1eddi k\u1ef3 c\u1ee7a \u0111\u1ea5t n\u01b0\u1edbc t\u1eeb nh\u1eefng giai \u0111o\u1ea1n \u0111en t\u1ed1i \u0111\u1ebfn nh\u1eefng cung b\u1eadc th\u0103ng hoa. Tuy c\u00f3 nh\u1eefng giai \u0111o\u1ea1n th\u0103ng tr\u1ea7m nh\u01b0ng b\u00ean c\u1ea1nh d\u00f2ng l\u1ecbch s\u1eed \u0111\u00f3 c\u00f2n l\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh nh\u1eefng con ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t Nam ch\u00e2n ph\u01b0\u01a1ng m\u1ed9c m\u1ea1c m\u00e0 ki\u00ean c\u01b0\u1eddng t\u00e0i tr\u00ed, hay c\u1ea3 nh\u01b0ng di t\u00edch \u0111\u1ec1n ch\u00f9a, l\u0103ng mi\u1ebfu c\u1ed5 \u0111\u1ea1i. T\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u1ec1u t\u1ea1o n\u00ean l\u1ecbch s\u1eed Vi\u1ec7t Nam ch\u00e2n th\u1ef1c m\u00e0 \u0111ong \u0111\u1ea7y c\u1ea3m x\u00fac.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: \u0110\u1ea1i Vi\u1ec7t s\u1eed k\u00fd to\u00e0n th\u01b0, S\u1eed Vi\u1ec7t - 12 kh\u00fac tr\u00e1ng ca,....

\n

S\u00e1ch s\u1eed th\u1ebf gi\u1edbi

\n- N\u1ed9i dung: S\u00e1ch s\u1eed th\u1ebf gi\u1edbi gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecdc \u0111i\u1ec3m l\u1ea1i m\u1ed9t s\u1ed1 nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n quan tr\u1ecdng c\u1ee7a l\u1ecbch s\u1eed th\u1ebf gi\u1edbi qua c\u00e1c m\u1ed1c th\u1eddi gian, qu\u00e1 tr\u00ecnh ph\u00e1t tri\u1ec3n k\u1ebft th\u00fac c\u1ee7a c\u00e1c s\u1ef1 ki\u1ec7n v\u00e0 nh\u1eefng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng c\u1ee7a c\u00e1c s\u1ef1 ki\u1ec7n \u0111\u00f3 \u0111\u1ebfn l\u1ecbch s\u1eed qu\u1ed1c gia kh\u00e1c.\n- M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u1ea7u s\u00e1ch ti\u00eau bi\u1ec3u: L\u1ecbch s\u1eed th\u1ebf gi\u1edbi theo d\u00f2ng s\u1ef1 ki\u1ec7n,...

\n

Mua s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i ChiMua.vn

\nCh\u00ednh b\u1edfi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a c\u00e1c \u0111\u1ed9c gi\u1ea3 \u0111\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed, ChiMua.vn lu\u00f4n ch\u00fa tr\u1ecdng cung c\u1ea5p \u0111a d\u1ea1ng nh\u1eefng ti\u00eau \u0111\u1ec1 s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed \u0111\u01b0\u1ee3c y\u00eau th\u00edch. ChiMua.vn ch\u00ednh l\u00e0 \u0111\u1ecba \u0111i\u1ec3m mua s\u00e1ch \u0111\u00e1ng tin c\u1eady nh\u1ea5t hi\u1ec7n nay, mua s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed t\u1ea1i ChiMua.vn kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1edf h\u1eefu m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i nh\u1ea5t c\u00f9ng h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u00e1 v\u1eadn chuy\u1ec3n, c\u00f9ng h\u00e0ng ng\u00e0n nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u01b0u \u0111\u00e3i l\u00ed th\u00fa kh\u00e1c di\u1ec5n ra h\u00e0ng th\u00e1ng. H\u00e3y truy c\u1eadp ngay ChiMua.vn v\u00e0 t\u00ecm ki\u1ebfm lo\u1ea1i s\u00e1ch l\u1ecbch s\u1eed m\u00e0 b\u1ea1n y\u00eau th\u00edch ngay h\u00f4m nay.

\n\n\n\n\n"], "heading": ""}]

Xu hướng Sách Lịch sử