Kính áp tròng

Kính áp tròng - Tất cả sản phẩm Kính áp tròng
3.689 sản phẩm
Trang 1/77

[{"content": ["

\u0110\u00d4I M\u1eaeT THU H\u00daT C\u00d9NG K\u00cdNH \u00c1P TR\u00d2NG TH\u1edcI TRANG

K\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng th\u1eddi trang l\u00e0 m\u00f3n ph\u1ee5 ki\u1ec7n gi\u00fap t\u00f4 \u0111i\u1ec3m cho \u0111\u00f4i m\u1eaft c\u1ee7a b\u1ea1n th\u00eam ph\u1ea7n thu h\u00fat. S\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi c\u1ea3 nam l\u1eabm n\u1eef. \u0110\u1ec3 t\u00ecm mua k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng ph\u00f9 h\u1ee3p, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 truy c\u1eadp ngay v\u00e0o ChiMua.vn. V\u1edbi ch\u1ee7ng lo\u1ea1i, m\u1eabu m\u00e3 v\u00e0 m\u00e0u s\u1eafc \u0111a d\u1ea1ng, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 th\u1ecfa th\u00edch l\u1ef1a ch\u1ecdn sao cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi s\u1edf th\u00edch. \u0110\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ed1t cho \u0111\u00f4i m\u1eaft, \u0111\u1eebng qu\u00ean t\u00ecm hi\u1ec3u k\u1ef9 c\u00e1ch th\u1ee9c s\u1eed d\u1ee5ng k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng.\n

Nh\u1eefng l\u01b0u \u00fd quan tr\u1ecdng khi ch\u1ecdn mua k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng

\n- Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng: B\u1edfi v\u00ec k\u00ednh s\u1ebd ti\u1ebfp x\u00fac tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi \u0111\u00f4i m\u1eaft n\u00ean b\u1ea1n c\u1ea7n ch\u1ecdn mua s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi ngu\u1ed3n g\u1ed1c xu\u1ea5t x\u1ee9 r\u00f5 r\u00e0ng. Tr\u00e1nh mua nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tr\u00f4i n\u1ed5i v\u00ec s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n cho m\u1eaft.\n- \u0110\u1ed9 k\u00ednh: T\u00f9y v\u00e0o s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a \u0111\u00f4i m\u1eaft m\u00e0 b\u1ea1n ch\u1ecdn l\u1ef1a k\u00ednh ph\u00f9 h\u1ee3p. \u0110\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ea1n b\u1ecb c\u1eadn, c\u1ea7n \u0111o l\u1ea1i \u0111\u1ed9 m\u1eaft tr\u01b0\u1edbc khi mua k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng. \n- M\u00e0u s\u1eafc: B\u1ea3ng m\u00e0u c\u1ee7a k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng v\u00f4 c\u00f9ng \u0111a d\u1ea1ng, tuy nhi\u00ean, b\u1ea1n c\u1ea7n c\u00e2n nh\u1eafc l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u00e0u s\u1eafc cho ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi l\u00e0n da v\u00e0 m\u00e0u t\u00f3c. M\u1ed9t s\u1ed1 gam m\u00e0u th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi ch\u00e2u \u00c1 nh\u01b0 x\u00e1m kh\u00f3i, n\u00e2u... \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u01b0a chu\u1ed9ng.\n

K\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng kh\u00f4ng \u0111\u1ed9

\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u00e2y l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m d\u00e0nh cho nh\u1eefng ai s\u1edf h\u1eefu m\u1eaft 10/10. S\u1eed d\u1ee5ng k\u00ednh gi\u00fap \u0111\u00f4i m\u1eaft c\u1ee7a b\u1ea1n th\u00eam ph\u1ea7n quy\u1ebfn r\u0169 v\u00e0 thu h\u00fat. \n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: K\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng kh\u00f4ng \u0111\u1ed9 chia th\u00e0nh k\u00ednh trong su\u1ed1t v\u00e0 k\u00ednh m\u00e0u. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, m\u1ed9t s\u1ed1 s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f2n h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u00fap \u0111\u00f4i m\u1eaft tr\u1edf n\u00ean to h\u01a1n. \n

K\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng c\u00f3 \u0111\u1ed9

\n- T\u1ed5ng quan: Nh\u1eefng ai m\u1eafc c\u00e1c t\u1eadt kh\u00fac x\u1ea1 v\u1eabn c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng k\u00ednh \u00e1p tr\u1ecdng c\u00f3 \u0111\u1ed9. S\u1ea3n ph\u1ea9m thay th\u1ebf k\u00ednh g\u1ecdng, gi\u00fap b\u1ea1n kh\u00f4ng b\u1ecb v\u01b0\u1edbng v\u00edu khi d\u1ef1 ti\u1ec7c ho\u1eb7c tham gia c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ngo\u00e0i tr\u1eddi.\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: K\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng c\u00f3 \u0111\u1ed9 dao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 0.5 diop \u0111\u1ebfn tr\u00ean 10 diop. T\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 k\u00ednh 0 \u0111\u1ed9, s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y c\u0169ng c\u00f3 nhi\u1ec1u m\u00e0u kh\u00e1c nhau. \u0110\u1ec3 mua k\u00ednh ph\u00f9 h\u1ee3p, b\u1ea1n c\u1ea7n x\u00e1c \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ed9 c\u1ee7a t\u1eebng m\u1eaft. Nh\u1eefng b\u1ea1n c\u00f3 \u0111\u1ed9 cao n\u00ean nh\u1edd b\u00e1c s\u0129 v\u00e0 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u00edch h\u1ee3p tr\u01b0\u1edbc khi mua k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng.\n

Mua k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng th\u1eddi trang ch\u00ednh h\u00e3ng, gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i ChiMua.vn

\nB\u1ed9 s\u01b0u t\u1eadp k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng \u0111\u1eb9p t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn hi\u1ec7n \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n ph\u1ed1i online th\u00f4ng qua ChiMua.vn. S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e1n l\u00e0 h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o c\u00f9ng gi\u00e1 c\u1ea1nh tranh. Nh\u1eb1m n\u00e2ng cao tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh\u00e1ch h\u00e0ng, ChiMua.vn mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn c\u00f9ng ch\u1ebf \u0111\u1ed9 mi\u1ec5n ph\u00ed giao nh\u1eadn, thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t b\u1eb1ng nhi\u1ec1u h\u00ecnh th\u1ee9c. Nhanh tay truy c\u1eadp ChiMua.vn, ch\u1ec9 v\u00e0i c\u00fa nh\u1ea5p chu\u1ed9t, b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 mua \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u00ednh \u00e1p tr\u00f2ng cao c\u1ea5p ph\u00f9 h\u1ee3p.\n

"], "heading": ""}]

Xu hướng Kính áp tròng